مزایده فروش خودروهای اسقاطی و از رده خارج در بوشهر