مزایده 3 دستگاه کامیون ، تراکتور و موتور 3 چرخ و.. در تمام استان خراسان شمالی