مزایده 2 دستگاه مگان و کامیون بادسان

مزایده 2 دستگاه مگان و کامیون بادسان در شهرجديدپرديس