مزایده 2 خودروی مزدا ویژه حمل میت و موتورسیکلت در چغلوندی