مزایده 220 دستگاه خودرو سبک سنگین و موتورسیکلت مستعمل و اسقاط

مزایده 220 دستگاه خودرو سبک سنگین و موتورسیکلت مستعمل و اسقاط در تهران