مزایده خودرو سایپا 131SX مدل 1390

مزایده خودرو سایپا 131SX مدل 1390 در شهرقدس(مويز)