مزایده 45 دستگاه خودرو دنا،تارا،سمند و ...مستعمل و اسقاطی

مزایده 45 دستگاه خودرو دنا،تارا،سمند و ...مستعمل و اسقاطی در تهران