مزایده 3 دستگاه خودرو پژو پارس،وانت نیسان و وانت پیکان

مزایده 3 دستگاه خودرو پژو پارس،وانت نیسان و وانت پیکان در ني ريز