مزایده 43 دستگاه خودرو شاهین،کوییک،ساینا و ...

مزایده 43 دستگاه خودرو شاهین،کوییک،ساینا و ... در تهران