مزایده 14 دستگاه خودروی اسقاطی

مزایده 14 دستگاه خودروی اسقاطی در بجنورد