مزایده 35 دستگاه خودروی غیر قابل شماره گذاری

مزایده 35 دستگاه خودروی غیر قابل شماره گذاری در تهران