مزایده 4 دستگاه ال 90، پارس و موتور سیکلت در تهران