مزایده فروش دو دستگاه خودروی اداری پراید و پژو در تمام استان مازندران