مزایده 50 دستگاه پیکاپ، 405، وانت نیسان و... در اروميه