مزایده 4 دستگاه پارس، نیسان کمپرسی و ... در دهاقان