مزایده فروش چند دستگاه سواری سمند،پژو و ... در قزوين