مزایده فروش 93 دستگاه تریلر، بغلدار فلزی، کفی و سمی تریلر م و ... در تهران