لیست قیمت ماشین های مزایده ای ارومیه 1401.07.23

لیست قیمت ماشین های مزایده ای