علت جا نرفتن دنده ماشین یا سخت جا رفتن آن چیست؟

علت جا نرفتن دنده ماشین یا سخت جا رفتن آن چیست؟