افزایش قیمت خودرو ۲٫۵ برابر بیشتر از تورم

افزایش قیمت خودرو ۲٫۵ برابر بیشتر از تورم