سیم ترمز چیست و کجا قرار دارد؟

سیم ترمز چیست و کجا قرار دارد؟