احتمال ورود خودروساز جدید برای ایجاد رقابت

احتمال ورود خودروساز جدید برای ایجاد رقابت