خطیبی مدیرعامل ایران خودرو شد

خطیبی مدیرعامل ایران خودرو شد