میزان بادلاستیک در زمستان

میزان بادلاستیک در زمستان