بیش از ۱۰۰۰ خودرو خارجی در مزایده مهر

بیش از ۱۰۰۰ خودرو خارجی در مزایده مهر