مزایده خودروهای خارجی تمدید شد

مزایده خودروهای خارجی تمدید شد