20 هزار ثبت نام برای خرید خودروی خارجی مزایده‌ای

20 هزار ثبت نام برای خرید خودروی خارجی مزایده‌ای