آغاز مرحله دوم مزایده خودروهای خارجی از فردا

آغاز مرحله دوم مزایده خودروهای خارجی از فردا