افزایش ۲ تا ۱۰ درصدی قیمت خودرو

افزایش ۲ تا ۱۰ درصدی قیمت خودرو