قیمت معامله 207 در بورس کالا

قیمت معامله 207 در بورس کالا