عرضه خودرو در بورس متوقف شد

عرضه خودرو در بورس متوقف شد