اعلام جزییات زمان تحویل خودروهای طرح یکپارچه

اعلام جزییات زمان تحویل خودروهای طرح یکپارچه