عدم استقبال از محصولات بهمن دیزل در بورس کالا

عدم استقبال از محصولات بهمن دیزل در بورس کالا