انصراف بسیاری از متقاضیان سامانه یکپارچه

انصراف بسیاری از متقاضیان سامانه یکپارچه