تفاوت قیمت دنا معمولی در کارخانه و بازار

تفاوت قیمت دنا معمولی در کارخانه و بازار