موتورسواری در روزهای بارانی ممنوع است

موتورسواری در روزهای بارانی ممنوع است