مشخصات فنی کامیون باری آمیکو ۱۹۲۹

مشخصات فنی کامیون باری آمیکو ۱۹۲۹